อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานของ SUNSWEET จ.เชียงใหม่ | กรีนฟาร์มวาไรตี้ | 23 ก.ค. 60 (1/3)

Author channel AMARIN TVHD   7 мес. назад
2,859 views

13 Like   3 Dislike

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานของ SUNSWEET จ.เชียงใหม่ ...

กรีนฟาร์ม วาไรตี้ รายการที่เติมเติมสาระหลากมิติ เพื่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตรบนโลกสีเขียว รายละเอียด ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. ----------------------------------------------------------------------------- ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่ ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34 Website: http://www.amarintv.com Facebook: https://www.facebook.com/amarintvhd Twitter: https://www.twitter.com/amarintvhd Instagram: amarintvhd

ศูนย์การเรียนรู้ข้าวโพดหวานที่ KC ฟาร์มจังหวัดเชียงใ...

กรีนฟาร์ม วาไรตี้ รายการที่เติมเติมสาระหลากมิติ เพื่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตรบนโลกสีเขียว ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.30 น. รายละเอียด ออกอากาศวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. ----------------------------------------------------------------------------- ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่ ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34 Website: http://www.amarintv.com Facebook: https://www.facebook.com/amarintvhd Twitter: https://www.twitter.com/amarintvhd Instagram: amarintvhd

การปลูกข้าวโพดหวานอินทรีย์

ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานแบบแปรรูปและแช่แข็งไปยังตลาดโลกและตลาดในประเทศญี่ปุ่น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานสู่ตลาดโลกก็เนื่องจากตลาดต้องการข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ตลาดในสหภาพยุโรปยังมีความเข้มงวดในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ประเทศไทยสามารถเพาะปลูกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์เพื่อนำไปแปรรูปในตลาดเดิม และส่งออกข้าวโพดหวานเกษตรอินทรีย์แบบฝักด้วยการบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพดเกษตรอินทรีย์ของไทยตรงตามมาตรการเกษตรอินทรีย์สากล และมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง(zero-detection of agricultural chemical residues)(สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) โดยลักษณะทั่วไปของข้าวโพดหวานเป็นพืชอายุสั้น สามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกในระยะสั้นได้ โดยข้าวโพดนั้นจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 75 วัน ดังนั้นข้าวโพดหวานจึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อไปในอนาคต ตลอดจนมีการประกันราคาไว้ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกสามารถคำนวณรายได้ก่อนตัดสินใจปลูก(นิรนาม(ก), 2553)นธุ์ข้าวโพดหวาน พันธุ์ข้าวโพดหวานที่ใช้ปลูกควรเป็นข้าวโพดหวานลูกผสม ซึ่งในตลาดมีหลายพันธุ์ที่ผลิตจากหลายบริษัทให้เลือก แต่พันธุ์ที่แนะนำคือพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม ไฮ-บริกซ์ 10 และ ไฮ-บริกซ์ 3 โดยทั้งสองพันธุ์นั้นเป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ผลิตโดยบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ซึ่งเป็นพันธุ์สามารถให้ผลผลิตสูง มีขนาดฝักใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาด คุณภาพฝักสดดีมาก รสชาติดี มีกลิ่นหอมนอกจากนี้ยังสามารถปลูกได้ในทุกสภาพแวดล้อมในประเทศไทยเพราะเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นโดยใช้เชื้อพันธุกรรมที่มีในประเทศจึงทำให้สามารถปรับตัวได้อย่างกว้างขวาง(ไพศาล, 2554) การเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานที่เป็นพันธุ์ส่งเสริม แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้คือ 1. พันธุ์ผสมเปิด ได้แก่ ฮาวายเอี้ยนซูการ์ซุปเปอร์สวีท ซุปเปอร์สวีทดีเอ็มอาร์ และไทยซุปเปอร์คอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์ จุดเด่น คือเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดใช้ทำพันธุ์ต่อได้ จุดด้อย ลักษณะทางการเกษตรไม่สม่ำเสมอ 2. พันธุ์ลูกผสม ได้แก่ เอทีเอส 2 เอทีเอส 5 ซูการ์ 73 ซูการ์ 74 ซูการ์ 75 ไฮบริกซ์ 3 ไฮบริกซ์ 10 อินทรี 2 สองสี 58 สองสี 39 ทวิวรรณ 2 หวานดัชนี พันธุ์หวานทอง โดยจุดเด่น ลักษณะทางการเกษตรสม่ำเสมอ ได้แก่ ความสูงของต้น ความสูงของฝัก ขนาดฝัก อายุวันออกไหมและเก็บเกี่ยวพร้อมกัน โดยให้ผลผลิตสูงตั้งแต่ 1.5 - 2 ตัน จุดด้อย ไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์ได้(ปัญญา, ม.ป.ป.) การปลูกข้าวโพดหวาน โดยมีปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังนี้(นิรนาม(ข), 2553) 1. สภาพพื้นที่ - ปลูกได้ทุกภาพของประกาศที่ใกล้แหล่งน้ำ - พื้นที่ราบสม่ำเสมอมีความลาดเอียงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ - ไม่มีน้ำท่วมขัง - ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ - การคมนาคมสะดวกสามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 2. ลักษณะดิน - ดินร่วน ดินเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนทราย - ความอุดมสมบูรณ์สูงมีอินทรีย์วัตถุสูงกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ - การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี - ระดับหน้าดินลึก 25 – 30 เซนติเมตร - ค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5 – 6.8 3. อุณหภูมิ อากาศ - อุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 24- 28 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศา เซลเซียส อาจมีปัญหาในการผสมเกสรทำให้การติดเมล็ดไม่ดีเท่าที่ควร - ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ - มีแสงแดดจัด 4. แหล่งน้ำ - มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น - ต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มีสารพิษปนเปื้อน 5. วางแผนการผลิตข้าวโพดหวานเป็นพืชบริโภคสดสามารถปลูกได้ตลอดปีจำเป็นต้องวางแผนการผลิตเพื่อรักษาคุณภาพดังนี้ - ควรติดต่อโรงงานหรือผู้รวบรวมผลผลิตไว้ล่วงหน้า - ผลผลิตที่ได้มีปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตรงตามกับความต้องการของโรงงานและตลาดพันธุ์ - การเลือกพันธุ์เจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ การปลูก ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม -ปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับใช้เมื่อจำเป็น -ช่วงปลูกที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพดี ควรอยู่ในฤดูหนาวระหว่างเดือน ตุลาคม – มกราคม หรือดินฤดูฝน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม การวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ถ้าดินมีความเป็นกรดด่างต่ำกว่า 5.5 ให้ใส่ปูนขาวอัตรา 100 - 200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้ว ไถพรวนดิน และถ้าดินมีอินทรียวัตถุต่ำกว่า 1.5 ก่อนพรวนดินให้ใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วอัตรา 500 - 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปลูกถั่วเขียวอัตรา 5 กิโลกรัม/ไร่ หรือปลูกถั่วพร้าอัตรา 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหลังเก็บผักข้าวโพดหวานแล้วไถกลบต้นข้าวโพด เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน การเตรียมดิน การเตรียมดินถือเป็นหัวใจของการปลูกข้าวโพดหวานให้ได้ผลผลิตสูง เพราะถ้าดินมีสภาพดีเหมาะกับการงอกของเมล็ดจะทำให้มีจำนวนต้นต่อไร่สูง ผลผลิตต่อไร่ก็จะสูงตามไปด้วยการเตรียมดินที่ดีควรมีการไถดะและทิ้งตากดินไว้ 3-5 วัน จากนั้นจึงไถแปรเพื่อย่อยดินให้ แตกละเอียดไม่เป็นก้อนใหญ่เหมาะกับการงอกของเมล็ด ควรมีการหว่านปุ๋ยคอกเช่นปุ๋ยขี้ไก่เป็นต้น อัตราประมาณ 1 ตันต่อไร่ก่อนการไถแปร เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นสามารถอุ้มน้ำได้นานขึ้น และยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับข้าวโพดหวาน(ไพศาล, 2554)

ตลาดขายส่งอาหารทะเลของคนเมียนมาร์หลังตลาดริมเมย แม...

ตลาดขายส่งอาหารทะเลของคนเมียนมาร์ หลังตลาดริมเมย แม่สอด จังหวัดตาก มีกุ้ง ปูม้า ปูดำ และอาหารแห้ง เช่น หมึกแห้ง กุ้งแห้ง ราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับ Seafood Wholesale Market of Burma after the market Rim Moei Mae Sot with crab, shrimp, crab and squid, dried shrimp, dried food such as affordable as you think it. မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်စာလက်ကားစျေးကွက်, အသောင်ရင်းမဲဆောက်တလျှောက်စျေးကွက်။

ทุบโต๊ะข่าว : เปรมชัยส่อรอด! "ชัยวัฒน์"แฉตร.เค้นจนท.หาช่...

เปรมชัยส่อรอด! "ชัยวัฒน์"แฉตร.เค้นจนท.หาช่องโหว่อุ้ม ยันคลิปเสียงสินบนไม่หาย รายการทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV เวลาออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.35-22.40 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.30-22.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ และ คุณจิตดี ศรีดี กล่องดิจิตอล รับชมได้ที่ช่อง 34

กรีนฟาร์ม วาไรตี้ รายการที่เติมเติมสาระหลากมิติ เพื่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตรบนโลกสีเขียว

รายละเอียด
ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น.
-----------------------------------------------------------------------------
ติดตามอมรินทร์ ทีวี ได้ที่
ทีวีดิจิทัล หรือ กล่องดิจิทัลทีวี ช่อง 34
Website: http://www.amarintv.com
Facebook: https://www.facebook.com/amarintvhd
Twitter: https://www.twitter.com/amarintvhd
Instagram: amarintvhd

Comments for video: